بروشور و کاتالوگ

مجموعه اطلاعات جزئی و خاص در مورد خاصیت یک نوع محصول، فواید و عملکردهای احتمالی آن، نحوه مصرف، قیمت آن، تنوع رنگی (درصورت داشتن) و… در مجموع اطلاعاتی است که برای مصرف کننده مفید است و برای انتخاب محصول توسط مصرف کننده در آن درج می گردد.
شرکت ریحان طرح گستر با داشتن سایت طراحی گرافیک امکان طراحی هر نوع بروشور وکاتالوگ ائم از تبلیغاتی- خبری - ویژه نامه و ... را دارد.