فولدر و مجله

طراحی مجله‌ در تعريف‌ ساده آن‌ عبارت‌ است‌ از انتخاب‌ شكل‌ و نحوه ارائه مطالب‌. مجله‌ داراي‌ «فرم‌» و «محتوا» است‌. فرم‌ به‌ شكل‌ نحوه ارائه مطالب‌ در هر شماره‌ گفته‌ مي‌شود و محتوا به‌ مطالب‌ و پيامي‌ كه‌ مجله‌ در هر شماره‌ ارائه‌ مي‌دهد، مربوط‌ مي‌شود. طراحي‌ مجله‌ شامل‌ استفاده‌ از كليه عوامل‌ گرافيكي‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ شكل‌ مطلوب‌ در نحوه ارائه‌ مطالب‌ است‌. و همه قسمت‌هاي‌ مختلف‌ مجله‌ را در برمي‌گيرد. اگر سردبير طراح‌ مجله‌ باشد و يا نظارت‌ نزديك‌ بر طراحي‌ مجله‌ داشته‌ باشد، بهتر است‌؛ زيرا به‌ مطالب‌ مجله‌ آگاهي‌ دارد و مي‌تواند با توجه‌ به‌ اهداف‌ مجله‌ آگاهي‌ دارد و مي‌تواند با توجه‌ به‌ اهداف‌ مجله‌، طراحي‌ و نحوه ارائه مطالب‌ را از نظر صفحه‌آرايي‌ و دستيابي‌ به‌ شكل‌ ظاهري‌ مطلوب‌ هدايت‌ كند. آنچه‌ در مرحله‌ طراحي‌ مجله‌ اهميت‌ دارد، حفظ‌ سبك‌ و تداوم‌ آن‌ در شماره‌هاي‌ مختلف‌ در طول‌ انتشار مجله‌ است‌. 
هر قدر كه‌ مجله‌ از نظر شكل‌ ظاهر و نحوه ارائه مطالب‌ داراي‌ سبك‌ منسجم‌ و يكدست‌ باشد، از نظر طراحي‌ موفق‌تر است‌. داشتن‌ كارگردان‌ هنري‌ و يا گروهي‌ با تجربه‌ براي‌ انجام‌ كارهاي‌ گرافيكي‌ و اجراي‌ طرح‌ كلي‌ مجله‌ در هر شماره‌ بسيار ضروري‌ است‌. معمولاً طراحي‌ مجله‌هاي‌ معروف‌ و موفق‌ دنيا با مسئوليت‌ كارگردان‌ هنري‌ مجله‌ و كاركنان‌ بخش‌ گرافيك‌ همراه‌ با نظارت‌ و مشورت‌ سردبير و دبير صفحات‌ و بخش‌هاي‌ مختلف‌ مجله‌ صورت‌ مي‌گيرد.

شرکت ریحان طرح گستر با داشتن سایت طراحی گرافیک امکان طراحی هر نوع مجله و فولدر ائم از خبری- تبلیغاتی- خبرنامه – ویژه نامه و ... را دارد.