مقالات

 

 کتاب بيداری درون

 

نوشته: جاناتان رابينسون 

 

 

فصل اول

پرسشها ، پاسخ ها هستند:

من به توانمندی پرسش ها واقف هستم ، زيرا طرح پرسشهای مناسب دگرگونيهای شگرفی در زندگی ام پديد آورده است.  در نوجوانی به حد اسفناکی خجالتی بودم به طوری که به ندرت با کسی حرف می زدم ، روزی دانش آموزجديد به کلاس ما آمد ناگهان فکر جديدی در ذهنم جرقه زد ( چه چيز جالبی در اين پسر وجود دارد؟)

اين پرسش مثبت مرا برآن داشت تا با جسارت برخورد کنم و از انزوا و خجالتی بودن دوری کنم با تغيير شيوه تفکر می آموزيم که خواسته های نهائی خود را همچون عشق ، آرامش و لذت بشناسيم و در جهت آنها به گونه ای گام برداريم که هرچه سريع تر شکوفا شود .

پرسش های تفکر انگيز:

بهترين پاسخ به اين نوع سئوالات در درون شما نهفته است و تنها يافتن اين پاسخ است که به شکوفائی زمينه های الهام و خرد درونی شما ياری می رساند سعی کنيد مستقيماً با افکار خود رو بروشويد و يا اينکه شيوه ديگر اين است که از دوستان و بستگان نزديک خود بخواهيد سئوالات مورد نظر را از شما بپرسند .

سهيم کردن افراد قابل اعتماد موجب تعمق بيشتر ، بينش مثبت تر و همدلی بيشتر خواهد شد

برای انديشيدن به اين پرسشها اولاً هم از نيرو استدلال خود و هم از قدرت مکاشفه درون خود کمک بگيريد.

دوماً در آرامش فکر کنيد اين آرامش فکر از سه طريق بدست می آيد :

  1. از طريق دعا و نيايش
  2. از طريق پناه بردن به طبيعت
  3. از طريق گوش دادن به موسيقی

بعضی با پناه بردن به طبيعت و عده ای از طريق دعا و نيايش . زمانی که فرايند استدلالی بررسی گرايش باطنی ما نيز درباره آن روشن می شود . پس از طرح سئوال به ندای درون خود گوش فرادهيد. دقت کنيد مهمترين احساسات خود را نيز درمی يابيد و با اندکی تمرين به زودی قادر به تشخيص ندای حقيقی راهبر درونی خود خواهيد شد.

فصل دوم

هنگامی که دوتن از اعماق وجود يگانه باشند ، کوه راهم از کجا می کنند.

سرزنش بزرگترين دشمن عشق است و ستايش و احترام منزلگاه عشق .

يافتن شريک مناسب:

اکثر مردم شريک زندگی را با فکر انتخاب نمی کنند بلکه يا عاشق می شوند و يا چون ازدواج امری است اجتناب ناپذير به شيوه (( باری به هر جهت )) به آن تن درمی دهند . نتيجه اين بی فکری آسيب های روانی است.

گفتگو با شريک احتمالی :

زمانی که فردی را برای زندگی انتخاب می کنيم احساس عميقتر از شيفتگی سطحی است. بهترين راه برای درک اين حقيقت گفتگو با او است بعد از چند ديدار می توانيم صادقانه پرسش های خود را مطرح کرده و از پاسخ های او مناسب بودن آن شخص را تشخيص دهيم . پی بردن به علايق و روابط گذشته او بسيار مهم است.

شغل و حرفه :

در يک کارگاه موفق پس از تحقيقات مفصل متوجه شدند عشق بی حد آنها به کاری که انجام ميدادند باعث موفقيت اين کارگاه شده است . اگر به راستی از کاری که برای کسب درآمد انجام ميدهيد لذت ببريد ديگر احساس نمی کنيد عمرتان به خاطر به دست آوردن لقمه ای نان می گذرد. به نيروی الهام بخش درون تان احترام بگذاريد. شغل فعلی خود را لذت بخش تر و سود آورتر کنيد.

فصل چهارم

رشد شخصيت و روان:

در هر برهه از زندگی ، برای شناخت کردار خود ، تعيين صريح و روشن هدفها و آرمانهايتان بسيار مؤثر است ليکن روشن نمودن قاطعانه هدفهای معنوی بسيار دشوار است چرا که بعد معنوی انسان وجهی ذهنی است که هرکس ديدگاه خاصی نسبت به آن دارد و چه بسا که ديدگاه خود را بهترين و کاملترين بداند . منظور ما از کلمه معنويت

((مشخص کردن آن ديدگاهی است که به فرد کمک می کند بينش عميقتری از صلح ، عشق و نوعدوستی داشته باشد و به اتکا اين بينش بتواند جايگاه والا تری در نظام هستی بيابد.

اشتباهات و زشتی های شخصی خود را از خود پنهان نکنيد . با خود روراست باشيد .

بيشتر افراد معتقد هستند که درک و شناخت راههايی که مارا از خدا دور ميکند . بهترين روش نزديک شدن به خدا يعنی درخود برتر و گوهره هستی خويش است اگر راههای اشتباه را دقيق بشناسيد به راحتی ميتوانيد آن جاده باريکی که شما را به سوی خدا هدايت ميکند بشناسيد.

فصل پنجم

اوقا ت فراغت :

ويل راجرز در اين باره گفتة پر مغزی دارد او ميگويد هدف تبليغات اين است که ما را وا دارد تا با پول نداشته خودآنچه را لازم نداريم بخريم بنابراين هر چه نيازهای کاذب بيشتر شود احتياج به کار و تلاش هم افزايش می يابد و اين دور باطلی است که هرگز تمامی ندارد رهايی از چنين گردابی آسان نيست.