صندوق صدقه

طراحی، نمونه سازی و ساخت اقلامی مانند صندوق صدقه گوشه ای از توانمندی طراحان و سازندگان شرکت ریحان طرح گستر می باشد که به سفارش کارفرمایان محترم در صنوف مختلف قابل تکرار است. سازه های اداری با کارکردهای مختلف قسمتی از خدمات اختصاصی بوده و با دریافت نظرات و خواسته های کارفرمایان این پروژه آغاز می گردد.